Notice

 1.            निर्वाचन कार्यक्रमको मतदाता नामावली                                            2078/03/16                                                  Download


 2.                      निर्वाचन कार्यक्रमको सुचना                                                   2078/03/16                                                 Download


 3.     पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको सुचना-दोस्रो पटक प्रकाशित                         2078/03/04                                                  Download


4.                      पाँचौं वार्षिक साधारण सभाको सुचना                                       2078/02/31                                                  Download


5.                      प्रोक्सी-पाँचौं वार्षिक साधारण सभा                                         2078/02/31                                                   Download


 

S.N.                         Title                                                             Release Date                                                       File


1.                 ब्याजदर परिवर्तन सम्वन्धि सुचना                                    2077/04/18                                                      Download


2.                     सुची दर्ता सम्बन्धी सुचना                                           2077/03/24                                                     Download


3.              Vacancy Announcement for CEO                             2077/03/23                                                      Download   


4.              Vacancy Announcement for DCEO                          2077/03/23                                                     Download


5.                    प्रोक्सी- चौंथो वार्षिक साधारण सभा                             2076/08/15                                                      Download


6.                   चौंथो वार्षिक साधारण सभा प्रतिबेदन                           2076/08/15                                                     Download


7.                   चौंथो वार्षिक साधारण सभाको सुचना                            2076/08/15                                                   Download


8.                     सुची दर्ता सम्बन्धी सुचना                                           2076/03/26                                                    Download


9.                            Exam Notice                                               2076/02/27                                                      Download


10.                    Vacancy Announcement                                     2076/02/09                                                     Download


11.                      IPO Issue Open Notice                                    2076/01/08                                                      Download


12.                        विवरण पत्र                                                        2076/01/03                                                      Download


13.                         IPO आह्वान पत्र                                                 2076/01/03                                                      Download


14.                   Name Change Notice                                          2075/10/29                                                      Download


15.           Third Annual Report Summary -075                           2075/09/01                                                       Download


16.                          Third AGM Notice                                         2075/08/19                                                      Download


17.                    Vacancy Announcement                                     2075/08/07                                                      Download


18.                    Vacancy Announcement                                     2075/04/19                                                      Download


19.                    Vacancy Announcement                                     2075/04/07                                                      Download


20.                    Public Procurement                                            2075/02/03                                                     Download


21.           Special General Meeting Notice                                 2075/02/01                                                      Download


22.                  Second AGM Notice                                            2074/09/29                                                      Download